Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Scheiding regelen: een stappenplan

Deskundig en gespecialiseerd
Persoonlijk en betrokken
Rechtstreeks en goed bereikbaar

Scheiden en dan? Hoe start u een scheiding? Waar moet u aan denken bij een scheiding? Hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure? Daarvoor is een stappenplan echtscheiding handig.

Welke stappen moet ik nemen bij een echtscheiding?

Scheiden stap 1: goede hulp zoeken bij scheiding

Wat te regelen bij echtscheiding? Wie helpt mij bij het regelen van de scheiding? Een scheiding aanvragen, hoe werkt dat? Veel vragen komen er op u af.

Er zijn meerdere adviseurs die kunnen bemiddelen en adviseren bij een echtscheiding: advocaten, advocaten die tegelijkertijd mediator zijn, scheidingsbemiddelaars (geen advocaten) etc. Bekijk welke deskundige bij u en bij uw situatie past. Het is belangrijk dat u een goed gevoel hebt bij degene die u bij de echtscheiding begeleidt en dat u het vertrouwen krijgt dat hij/zij uw belangen het beste kan behartigen. Immers, er zullen belangrijke afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden, die invloed hebben op de korte en op de lange termijn.

Een familierecht advocaat heeft kennis van de wet en van de rechtspraak op de onderwerpen die in uw situatie aan de orde zijn. Doordat de advocaat ook procedures voert bij gerechtelijke instanties kan de advocaat aangeven hoe een rechter mogelijk tegen bepaalde zaken aan zal kijken. Daardoor wordt juridisch advies op maat gegeven. Als u en uw toekomstige ex-echtgenoot ieder een eigen advocaat inschakelen wil dat niet zeggen dat er direct een strijd gevoerd gaat worden. Integendeel, de advocaat is gehouden aan gedragsregels. Een van die regels is dat geprobeerd wordt om in overleg tot oplossingen te komen. Maar als dat niet lukt, dan kan de zaak aan de rechter voorgelegd worden en kan een advocaat bij scheiding u daarin ondersteunen. Als gespecialiseerd familierecht advocaat kan ik u aangeven wat er geregeld moet worden bij een echtscheiding. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie en is dus maatwerk.

Scheiden stap 2: scheiding aanvragen

Het aanvragen van de scheiding gaat via de rechter. Alleen een advocaat kan een verzoek tot echtscheiding indienen. Ook kunt u bij de rechter terecht als een scheiding van tafel en bed een betere oplossing is. Als echtgenoten samen met elkaar afspraken hebben gemaakt, dan worden deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst, ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd, en wordt dit echtscheidingsdocument getekend door de echtgenoten. In die gevallen kan er dan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank worden gedaan. In dat geval kan er snel worden gescheiden. Als echtgenoten er niet samen uitkomen of een van beiden wenst eerder een verzoek tot echtscheiding te doen, dan spreken we van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. U kunt dus ook scheiden als de ander dat niet wil. De rechter zal dan beslissingen nemen over de gevolgen van de scheiding.

Scheiden stap 3: scheiding definitief maken

Nadat een verzoek tot echtscheiding is gedaan, zal de rechter de echtscheiding uitspreken. In het geval dat echtgenoten de echtscheiding via een gemeenschappelijk verzoek aan de rechter voorleggen, alle stukken compleet zijn en er door de rechter geen vragen zijn, dan zal de rechter de echtscheiding uitspreken zonder dat hij/zij de echtgenoten hoeft te zien. De echtscheiding procedure verloopt dan volledig op papier. Als er wel geschillen zijn tussen echtgenoten, dan zal de rechter u en uw echtgenoot wel willen zien om vragen te kunnen stellen aan u of uw advocaat bij scheiding. In beide gevallen wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken.

Vervolgens zorgt uw advocaat ervoor dat de uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas nadat die inschrijving heeft plaatsgevonden is de echtscheiding definitief. Bij een scheiding van tafel en bed is de scheiding van tafel en bed pas officieel wanneer die is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De echtscheiding beschikking dient binnen zes maanden te zijn ingeschreven bij de gemeente, anders verliest de uitspraak zijn geldigheid.

Indien u op zoek bent naar een eigen gespecialiseerde familierecht advocaat dan wel een advocaat die u en uw echtgenoot gezamenlijk kan bijstaan, dan kunt u contact met mij opnemen via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.

Gratis advies?

  Gratis advies ontvangen?

  Wilt u gratis juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Na het invullen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zal Carlijn spoedig contact met u opnemen. Het is ook geen slecht idee om de blogposts van Carlijn goed door te nemen. In deze blogs leest u veel nuttige informatie. Doordat de blogposts geschreven zijn door een advocaat in Arnhem, kunt u er zeker van zijn dat de informatie nuttig is.

  Deskundig en gespecialiseerd
  Persoonlijk en betrokken
  Rechtstreeks en goed bereikbaar

  Partneralimentatie bij samenlevers?

  Deskundig en gespecialiseerd
  Persoonlijk en betrokken
  Rechtstreeks en goed bereikbaar

  Begin dit jaar hebben Sjors en ik een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten. Verstandig, mede vanwege het feit dat wij vorig jaar samen een woning hebben gekocht en er (inmiddels) twee kinderen zijn. Tijdens het overleg met de notaris over de inhoud van die overeenkomst, kwam onder meer het al dan niet opnemen van een onderhoudsverplichting aan de orde.

  Nu het aantal stellen dat gaat samenwonen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat jaarlijks toeneemt, is het belangrijk dat hieraan aandacht wordt besteed. In de praktijk kan een samenleving aanvoelen als een huwelijk, maar de wettelijke rechten en plichten zijn anders. Dit geldt ook ten aanzien van partneralimentatieMensen zijn zich van dit juridische verschil niet altijd bewust, met alle gevolgen van dien na het verbreken van de relatie.

  Namelijk: voor samenwoners bestaat er geen wettelijke verplichting om in elkaars levensonderhoud te voorzien na het beëindigen van de samenwoning. Dit is wel het geval indien een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt beëindigd. Voor samenwoners geldt echter dat er in de samenlevingsovereenkomst uitdrukkelijk een alimentatiebeding opgenomen moet zijn om in een dergelijke verplichting te kunnen voorzien.

  Het gaat daarbij niet alleen om een tekstuele uitleg van de alimentatieafspraak in de samenlevingsovereenkomst. Vooral is van belang onder welke omstandigheden de bepaling in de samenlevingsovereenkomst is opgenomen. Dit leert een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 8 september 2020. In die situatie hadden partijen in hun samenlevingsovereenkomst een alimentatiebeding opgenomen. Drie jaar na de beëindiging van de samenwoning deed de vrouw een beroep op dit beding, waarbij zij vooral een tekstuele uitleg van de alimentatiebepaling gaf. De man, daarentegen, gaf een duidelijk inzicht onder welke omstandigheden de alimentatiebepaling destijds in de samenlevingsovereenkomst was opgenomen. Volgens de man had dat te maken met het feit dat de vrouw haar alimentatieaanspraken jegens haar vorige echtgenoot verloor en het feit dat zij op dat moment niet in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Bij het beëindigen van de samenleving kon zij wel in haar levensonderhoud voorzien. In de alimentatiebepaling was geen enkele verwijzing gemaakt naar een behoefte die gebaseerd dient te worden op een behoefte ten tijde van de samenleving van partijen en daarop kon dan ook geen beroep worden gedaan. In deze zaak was de uitleg / achtergrond van het opnemen van de alimentatiebepaling dus doorslaggevend: de vrouw had geen recht (meer) op partneralimentatie, zij kon immers zelf in haar levensonderhoud voorzien.

  Kortom:

  Ongehuwd samenwonenden hebben na het verbreken van de relatie geen wettelijk recht op partneralimentatie. Als dit wel gewenst is, dan zullen zij in een samenlevingsovereenkomst afspraken hierover moeten laten vastleggen. Daarbij is van belang dat de formulering van die alimentatieafspraak in de samenlevingsovereenkomst correct is en aansluit bij de bedoeling van de samenwoners. Duidelijk moet zijn onder welke omstandigheden het alimentatiebeding is opgenomen. De bepalingen uit de wet zijn namelijk niet automatisch van toepassing. Samenlevers zullen uitdrukkelijk bepaalde wetsartikelen in de samenlevingsovereenkomst van toepassing moeten verklaren als zij daarop een beroep willen doen.

  Voor vragen over dit blog ben ik uiteraard bereikbaar via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 0630734877.

  Gratis advies?

   Gratis advies ontvangen?

   Wilt u gratis juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Na het invullen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zal Carlijn spoedig contact met u opnemen. Het is ook geen slecht idee om de blogposts van Carlijn goed door te nemen. In deze blogs leest u veel nuttige informatie. Doordat de blogposts geschreven zijn door een advocaat in Arnhem, kunt u er zeker van zijn dat de informatie nuttig is.

   Deskundig en gespecialiseerd
   Persoonlijk en betrokken
   Rechtstreeks en goed bereikbaar

   Scheiden in coronatijd: kan dat snel?

   Deskundig en gespecialiseerd
   Persoonlijk en betrokken
   Rechtstreeks en goed bereikbaar

   Sinds de corona-uitbraak en met name vanaf het moment dat de gerechtsgebouwen “dicht” gingen, is mij regelmatig de vraag gesteld of er momenteel nog wel gescheiden kan worden en zo ja, hoe lang dat proces dan kan duren. Deze vraag geeft aanleiding tot het schrijven van een blog hierover.

   Wanneer komt er een rechter aan te pas?

   Scheiden is een algemeen begrip. Welk proces gevolgd wordt hangt af van de vraag of er sprake is van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of van een situatie waarbij mensen samenleven maar niet zijn gehuwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan:

   • Indien sprake is van een huwelijk (ongeacht of er kinderen bij betrokken zijn) dient een rechter de echtscheiding uit te spreken.
   • Indien sprake is van een geregistreerd partnerschap (met betrokkenheid van minderjarige kinderen) dient een rechter het geregistreerd partnerschap te ontbinden.
   • Indien sprake is van samenlevers die hun relatie willen beëindigen is tussenkomst van de rechter – voor de beëindiging van die relatie – niet vereist.

   In dit blog ga ik in op het proces van een echtscheiding, de beëindiging van een huwelijk.

   Door het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. De Rechtbank probeert zoveel mogelijk zaken door te laten gaan: fysiek, online (bijvoorbeeld via Skype) of telefonisch. Ook kunnen partijen aangeven als zij bereid zijn af te zien van het recht op een mondelinge behandeling van een zaak, zodat de rechter de zaak schriftelijk kan afhandelen. Door de tijdelijke sluiting van gerechtsgebouwen is een forse achterstand ontstaan. De rechterlijke macht werkt hard om deze corona-achterstanden weg te werken, echter dit vergt tijd. Voor een echtscheidingsprocedure op tegenspraak, dus waarbij partijen het niet eens zijn over de (gevolgen van) de echtscheiding en de rechter een beslissing hierover moet nemen, betekent dit dat deze procedure lang duurt. Ook voor de corona-crisis namen deze zaken “op tegenspraak” gemiddeld zes maanden tot een jaar in beslag, maar door de ontstane achterstanden is die termijn verder opgelopen.

   Kortom: in deze coronatijd kan nog steeds worden gescheiden. Al kan de procedure wel langer duren indien partijen het niet met elkaar eens zijn over de gevolgen van de scheiding.

   Wat zijn de mogelijkheden? Kan er toch nog snel worden gescheiden?

   Uiteraard is het mogelijk dat echtelieden het samen eens zijn/ worden over de echtscheiding en de gevolgen daarvan (belangrijk hierbij is wel dat beide zich hierover goed laten voorlichten door een familierechtadvocaat). In dat geval kan een familierechtadvocaat een echtscheidingsconvenant opstellen waarin de gemaakte afspraken worden opgenomen. Samen met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt dit convenant dan door de advocaat aan de rechtbank toegestuurd. Bij deze wijze van afwikkeling neemt de procedure bij de rechtbank veel minder tijd in beslag. De rechter hoeft de zaak dan namelijk niet meer inhoudelijk te bestuderen en op de diverse onderwerpen een beslissing te nemen. Immers, daarover hebben de echtelieden dan zelf afspraken gemaakt onder begeleiding van een advocaat.

   Kortom: indien u in deze coronatijd snel tot echtscheiding wenst te komen, dan is het van belang om samen tot afspraken te komen. Een gespecialiseerd familierechtadvocaat kan u hierbij helpen.

   Indien u op zoek bent naar een eigen gespecialiseerde familierechtadvocaat dan wel een advocaat die u gezamenlijk kan bijstaan, dan kunt u contact met mij opnemen via carlijn@rouwetadvocaat.nl of op 06-30734877.

   Gratis advies?

    Gratis advies ontvangen?

    Wilt u gratis juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Na het invullen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zal Carlijn spoedig contact met u opnemen. Het is ook geen slecht idee om de blogposts van Carlijn goed door te nemen. In deze blogs leest u veel nuttige informatie. Doordat de blogposts geschreven zijn door een advocaat in Arnhem, kunt u er zeker van zijn dat de informatie nuttig is.

    Gratis intakegesprek aanvragen Bel voor advies op maat